NETTBUTIKKSØK.NO - din trygge søkepartner i jungelen av nettbutikker

Avtalevilkar

Fysisk eller juridisk person som aksepterer leveringsvilkår fra nettbutikksøk.no (heretter NS) betegnes heretter som Kunden.

1. Kundens rettigheter og plikter


1.1 Ved inngåelse av avtale får kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert i denne avtalen.
1.2 Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører kunden, samt å påpeke feil og mangler. Innhold på Infosider kan endres av Kunden i hele avtaleperioden. Informasjon lagt inn av Kunden skal være relevant til Kundens virksomhet.

2. NS 's rettigheter og plikter


2.1 NS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene.
2.2 NS forbeholder seg rettigheten til å deaktivere eventuelle søke- / stikkord / Infosider som kan virke støtende eller ikke har relevans til Kundens virksomhet.
2.3 NS forbeholder seg retten til å transportere denne avtalen.
2.4 NS forplikter seg til å sende ut nyhetsbrev pr e-post med nyheter og tilbud NS finner relevante for Kunden.
2.5 NS 's eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende kontraktsrettslige regler. NS fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for indirekte tap (konsekvenstap) som følger av feil, mangler eller forsinkelser, med mindre dette har årsak i NS 's grove uaktsomhet. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til ordreverdien.
2.6 NS kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor NS's kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser og som NS ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.
2.7 NS aksepterer ikke henvendelser gjeldende kunders avtaler fra andre foretak eller personer enn kunden selv. NS forplikter seg til å ikke utlevere informasjon om forhold gjeldene priser eller produkter som dekkes av kundeforholdet. Eventuelle henvendelser vil ikke besvares eller hensyntas så fremt ikke annonsør på forhånd har opplyst NS om dette per e-post, post eller telefaks tilhørende annonsør.

3. Inngåelse av avtale


3.1 Avtalen anses inngått når Kunden har bekreftet ordre og/eller leveringsvilkår pr telefaks, e-post, post, Internett eventuelt etter mottatt ordrebekreftelse hvis avtalt.
3.2 Leveransen er gjennomført og levert når Brukernavn og passord er sendt Kunden per telefaks, e-post eller post. Leveransen av andre tjenester og produkter som ikke benytter brukernavn og passord, anses gjennomført når disse er gjort tilgjengelige for Kunden.
3.3 Avtalen gjelder tegning av annonseabonnement på nettbutikksøk.no med angitte rabatter. Dersom spesifisert i kontrakt sendes korrektur med statistikk per post før ny periode, hvoretter avtalen fornyes pr 12 mnd etter utløp av introperioden.
3.4 Eventuell oppsigelse av avtalen eller delkansellering gjøres skriftlig pr post, e-post eller telefaks innen 21 dager etter at korrektur med statistikk er tilsendt. Oppsigelsen anses som gyldig når Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra NS pr post eller e-post for mottatt oppsigelse.
3.5 Ved fornyelse av avtalen vil gjeldende priser legges til grunn for videreføring av avtalen (om ikke annet er spesifisert i avtalen). Priser finnes til en hver tid tilgjengelig på Internett og kan tilsendes per telefaks, post eller e-post hvis ønskelig.

4. Betalingsbetingelser


4.1 Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som NS tilbyr.
4.2 Forfall på fakturaer er normalt 14 dager. Ved forsinket betaling til NS beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Fortsatt manglende betaling etter 28 dager etter forfall vil totalt utestående bli oversendt til inkasso og dertil hørende omkostninger bli avkrevd Kunden.

5. Tvister


5.1 Ved tvist mellom Kunden og NS, kan forhold som regulert i denne avtale avgjøres etter norsk rett. Det betyr at en sak må starte for Oslo forliksråd eller Oslo Tingrett.